Tuần lễ OCOP tại hệ thống siêu thị AEON

Nấm Lý tưởng góp mặt nhiều sản phẩm đã đạt OCOP và tiềm năng OCOP 😍😍