Tuần lễ OCOP tại hệ thống siêu thị AEON

Tuần lễ OCOP tại hệ thống siêu thị AEON.

Nấm Lý tưởng góp mặt nhiều sản phẩm đã đạt OCOP và tiềm năng OCOP 😍😍