Ngày kết nối giao thương nội khối HBA – Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội.