Nấm Lý tưởng luôn có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của Khách hàng liên quan đến giao dịch với Nấm Lý tưởng. Khi phát sinh các khiếu nại, tranh chấp, Nấm Lý tưởng đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì mối quan hệ, sự tin cậy của Khách hàng vào chất lượng dịch vụ của Nấm Lý tưởng. Trong mọi trường hợp quyết định của Nấm Lý tưởng là có quyền cao nhất và cuối cùng.