Chương trình xúc tiến thương mại, kết nối giao thương

Chương trình xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, doanh nghiệp Hà Nội – Thanh Hóa 2024.